ZATRUDNIE DZIEWCZYNY - WYSOKIE ZAROBKI - TEL: 690 582 030
 

Regulamin

Przed rejestracją należy zapoznać się z treścią regulaminem portalu. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu, bez podania przyczyny w dowolnym zakresie po powiadomieniu użytkowników. Brak akceptacji zmian regulaminu jest jednoznaczne z usunięciem konta z portalu.

1. Nazwa portalu, wygląd graficzny i koncepcja podlegają ochronie prawnej (w szczególności ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawie o ochronie baz danych.

2. Użytkownikiem portalu może być każda osoba pełnoletnia akceptująca powyższe postanowienia, zarejestrowana.

2a. wchodząc na stronę opowiadając na zadane pytanie powiązane z informacją co do zawartości strony potwierdza pełnoletność użytkownika

2b. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu pod rygorem usunięcia konta

3. Strona nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej przez użytkowników.

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez danego Użytkownika materiałów w portalu zobowiązuje się on, że przejmie na siebie całkowite koszty ewentualnego postępowania sądowego lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

5. Strona nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść zamieszczane przez użytkowników.

6. Użytkownikowi zabrania się ładownaia, przechowywania, rozpowszechniania, umieszczania treści obraźliwych, zniesławiających, pornograficznych lub innych mogących być uznawane jako przestępstwo lub nakłanianie do popełnienia przestępstwa. W szczególności zabrania się:

1. programów z wirusami lub programów zagrażających bezpieczeństwu strony

2. Danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

3. Reklam

4. Propozycji nielegalnej działalności lub nakłaniania do nielegalnej działalności

5. Linków do portali lub stron zewnętrznych

6. Treści naruszających prawo Rzeczpospolitej Polskiej lub prawo międzynarodowe

7. Użytkownik publikując za pomocą strony zdjęcia i filmy przenosi na siebie odpowiedzialność dotyczącą wszelkich roszczeń stron trzecich w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za rodzaj i treść umieszczanego na Portalu materiału, o których mowa.

7a Zabrania się umieszczania na portalu:

- zdjęć lub filmów mogących naruszać godność osób trzecich lub obrażać pozostałych użytkowników

- zdjęć lub filmów z widocznymi genitaliami

- zdjęć lub filmów z widocznymi adresami stron zewnętrznych – obcych

- zdjęć lub filmów co do których prawa autorskie są kwestią sporną

- zdjęć lub filmów, w których części ciała nie są wyraźnie rozpoznawalne

- zdjęć lub filmów z udziałem dzieci lub zwierząt

8. Usunięcie konta może nastąpić po trzykrotnym naruszeniu regulaminu. Administrator usuwając konto nie ma obowiązku informowania Użytkownika. Wszelkie kwestie sporne dotyczące usunięcia konta należy zgłaszać Administratorowi.

9. Administrator ma prawo bez uprzedzenia usunąć treści naruszające regulamin. Nie ponosząc kosztów finansowych związanych ze zwrotem opłaty za ogłoszenie.

10. Rejestracja na portalu jest bezpłatna/płatan.

11. O wszelkich zmianach regulaminu użytkownicy będą informowani. Brak akceptacji zmian w regulaminie jest jednoznaczne z zablokowaniem konta użytkownika.

12. Strona nie odpowiada za przerwy techniczne, wynikłe z przyczyn niezależnych lub nie niezawinionych przez stronę.

 

Regulamin kamer internetowych

Przed rejestracją należy zapoznać się z treścią regulaminem portalu. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu, bez podania przyczyny w dowolnym zakresie po powiadomieniu użytkowników. Brak akceptacji zmian regulaminu jest jednoznaczne z usunięciem konta z portalu.

1. Nazwa portalu, wygląd graficzny i koncepcja podlegają ochronie prawnej (w szczególności ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawie o ochronie baz danych.

2. Użytkownikiem portalu może być każda osoba pełnoletnia akceptująca powyższe postanowienia, zarejestrowana.

2a. wchodząc na stronę opowiadając na zadane pytanie powiązane z informacją co do zawartości strony potwierdza pełnoletność użytkownika

2b. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu pod rygorem usunięcia konta

3. Strona nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej przez użytkowników.

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez danego Użytkownika materiałów w portalu zobowiązuje się on, że przejmie na siebie całkowite koszty ewentualnego postępowania sądowego lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

5. Strona nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść zamieszczane przez użytkowników.

6. Użytkownikowi zabrania się ładownaia, przechowywania, rozpowszechniania, umieszczania treści obraźliwych, zniesławiających, pornograficznych lub innych mogących być uznawane jako przestępstwo lub nakłanianie do popełnienia przestępstwa. W szczególności zabrania umieszczania się:

1. programów z wirusami lub programów zagrażających bezpieczeństwu strony

2. Danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

3. Reklam

4. Propozycji nielegalnej działalności lub nakłaniania do nielegalnej działalności

5. Linków do portali lub stron zewnętrznych

6. Treści naruszających prawo Rzeczpospolitej Polskiej lub prawo międzynarodowe

7. Użytkownik publikując za pomocą strony zdjęcia i filmy przenosi na siebie odpowiedzialność dotyczącą wszelkich roszczeń stron trzecich w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za rodzaj i treść umieszczanego na Portalu materiału, o których mowa.

7a Zabrania się umieszczania na portalu:

- zdjęć lub filmów mogących naruszać godność osób trzecich lub obrażać pozostałych użytkowników

- zdjęć lub filmów z widocznymi genitaliami

- zdjęć lub filmów z widocznymi adresami stron zewnętrznych – obcych

- zdjęć lub filmów co do których prawa autorskie są kwestią sporną lub są nie ustalone

- zdjęć lub filmów, w których części ciała nie są wyraźnie rozpoznawalne

- zdjęć lub filmów z udziałem dzieci lub zwierząt

8. Usunięcie konta może nastąpić po trzykrotnym naruszeniu regulaminu. Administrator usuwając konto nie ma obowiązku informowania Użytkownika. Wszelkie kwestie sporne dotyczące usunięcia konta należy zgłaszać Administratorowi.

9. Administrator ma prawo bez uprzedzenia usunąć treści naruszające regulamin. Nie ponosząc kosztów finansowych związanych ze zwrotem opłaty za ogłoszenie.

10. Użytkownik ma prawo wykupić usługę proponowana przez stronę trzecią poprzez uiszczenie opłaty w systemie ………..

11. Użytkownik może zostać ogłoszeniodawcą lub usługodawcą po zamieszczeniu ogłoszenia lub propozycji usługi.

11a. Aby ogłoszenie lub propozycja usługi została zamieszczona na portalu należy dokonać opłaty w systemie ……………. w wysokości ustalonej w tabeli opłat.

12. Użytkownik może komunikować się ze stroną trzecią za pomocą systemu kamer internetowych oraz komunikatora.

13. W trakcie wykupionej usługi w systemie komunikacji obowiązują zasady powyższego regulaminu, a w szczególności przepisy regulaminy punkt 6 oraz punkt 7a. Ponadto użytkownik oraz strona trzecia zobowiązani są do prowadzenia komunikacji społecznie uznanej za dopuszczalną.

13a Pod pojęciem komunikacji społecznie uznanej za dopuszczalna określa się komunikację pozbawioną słów uznanych społecznie za wulgarne, obraźliwe, uwłaczające godności, bluźniercze.

14. W sytuacji gdy użytkownik lub strona trzecia zgłoszą naruszenie regulaminu podczas trwania usługi, Administrator ma prawo zawiesić usługę bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

15. Gdy naruszenie regulaminu nastąpi w wyniku działania osoby trzeciej, usługa przez nią proponowana zostaje usunięta z portalu przez Administratora bez ponoszenia przez stronę dodatkowych kosztów.

16. Gdy naruszenie regulaminu nastąpi w wyniku działań użytkownika Administrator ma prawo zawiesić usługę uznając usługę za wykonaną bez ponoszenia przez stronę dodatkowych kosztów.

17. Gdy naruszenie regulaminu nastąpi z winy działań osoby trzeciej, usługa zostanie zawieszona w wyniku działań osoby trzeciej użytkownik ma prawo domagać się zwrotu kosztów poniesionych na wykupienie usługi od osoby trzeciej.

18.Pod pojęciem strony rozumiemy firmę …………….będąca właścicielem portalu……….

19.Pod pojęciem osoby trzeciej rozumiemy usługodawcę, ogłoszeniodawcę.

      20. Pod pojęciem użytkownika rozumiemy każdą zarejestrowaną osobę pełnoletnią.

21. O wszelkich zmianach regulaminu użytkownicy będą informowani. Brak akceptacji zmian w regulaminie jest jednoznaczne z zablokowaniem konta użytkownika.

22. Wypłata następuje do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia wypłaty, przy kwocie minimum 100 złotych.

23. Strona nie odpowiada za przerwy techniczne, wynikłe z przyczyn niezależnych lub nie niezawinionych przez stronę.